Regulamin

I. ŚWIAT-DZIECI /Usługodawca

EXPERT-Centrum Informacji Aleksandra Stankiewicz-Lipka z siedzibą w Dąbrowie Chełmińskiej, REGON 091295355, NIP 9531042645.  Dane kontaktowe: e-mail: kontakt@swiat-dzieci.eu; adres: ul. Sportowa 6,  86-070 Dąbrowa Chełmińska

Serwis

Serwis dostępny w domenie internetowej www.swiat-dzieci.eu, którego operatorem jest Expert-Centrum Informacji służy w szczególności udzielaniu informacji oraz prezentacji ofert firm współpracujących z Serwisem.

Użytkownik

Pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Usług i zaakceptowała niniejszy Regulamin.

Sklep

Sklep internetowy, przedszkole, żłobek itd. ……………..współpracujący z Serwisem na podstawie umowy o współpracy, prezentujący w Serwisie swoje usługi;

Usługa

Świadczona drogą elektroniczną przez Expert – Centrum Informacji usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikom treści zasobów innych serwisów dostarczanych przez Użytkowników lub Sklepy, w postaci zdjęć, ofert sklepów internetowych i bazy danych firm z wybranej branży.  Podstawy świadczenia usługi nie stanowi umowa sprzedaży;

Towar

Produkt oferowany przez Sklepy; przedszkola, żłobki i inne firmy i osoby współpracujące z Serwisem

 

II. Ogólne warunki korzystania z serwisu
 1. Serwis świat-dzieci nie prowadzi sprzedaży, nie jest stroną transakcji, a jedynie udostępnia dostarczone przez Sklepy informacje o ich ofercie handlowej.
 2. Użytkownik może korzystać z Serwisu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (w szczególności komputer, telefon, tablet), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową. 
 3. Świat-dzieci dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie były przez Sklepy przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. Podane w Serwisie ceny i dostępność Towaru nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W celu sprawdzenia aktualności ceny, opisu oraz dostępności Towaru, Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej Sklepu, z którego dana oferta pochodzi. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem, z którego dana oferta pochodzi. Świat-dzieci zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w cenie lub opisie Towaru pomiędzy informacją prezentowaną w Serwisie i na stronie internetowej Sklepu.
 4. Świat-dzieci umożliwia Użytkownikowi:
  1. uzyskiwanie informacji w poszczególnych kategoriach związanych z dziećmi
  2. uzyskiwanie informacji o m.in. o Usługach, Towarach, Poradach i opublikowanych w ramach Serwisu,
  3. przejście na strony Sklepów, promowanych w Serwisie,
  4. nieodpłatne zamieszczenie ogłoszenia w kategorii ODDAM
  5. nieodpłatne komunikowanie się na FORUM z rodzicami dzieci
 5. Transakcja sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Świat-dzieci nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, a także za przebieg ewentualnych transakcji, w szczególności nie odpowiada:
  1. za zgodność wykonania umowy z treścią informacji prezentowanej w Serwisie,
  2. z tytułu realizacji zamówienia złożonego w Sklepie,
  3. z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, niewykonania czy też nienależytego wykonania przez Sklep obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy sprzedaży Towaru lub przepisów prawa,
  4. za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisu prezentowanych w Serwisie przez Sklepy oraz zdolność Sklepu do ich sprzedaży.
 
III. Rejestracja i konto użytkownika
 1. Rejestracja, założenie oraz prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne. Usługa jest świadczona przez Usługodawcę w sposób ciągły, od chwili dokonania aktywacji konta przez Użytkownika.
 2. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego.
 3. Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych Świat-dzieci przysługuje (w zakresie dopuszczalnym przez prawo) prawo odmowy jego rejestracji lub prawo zablokowania konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowania z Serwisu. O fakcie oraz przyczynach odmowy rejestracji lub blokady konta Użytkownik będzie poinformowany drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, o ile po dokonaniu rejestracji ulegną one zmianie.
 5. Przesłanie wypełnionego w całości formularza rejestracyjnego traktuje się jako zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 6. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik dokonuje aktywacji osobistego elektronicznego konta w Serwisie. Z chwilą dokonania aktywacji konta umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną uznaje się za zawartą.
 7. Użytkownik nie ma prawa udostępniania swojego konta osobom trzecim lub korzystania z kont innych Użytkowników.
 8. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili, bez podania przyczyny, poprzez wyrejestrowanie z Serwisu na swoje żądanie - wyrażone w drodze e-mailowej.
 9. Świat-dzieci może rozwiązać umowę o świadczenie usług z powodu:
  1. podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych, w szczególności nieprawidłowego konta e-mail, za pośrednictwem którego nie jest możliwe kontaktowanie się z Użytkownikiem,
  2. likwidacji Serwisu.
 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu jego konto, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, może zostać zablokowane. Zastosowanie wskazanych sankcji nie pozbawia Świat-dzieci możliwości skorzystania w stosunku do Użytkownika z innych przewidzianych prawem środków, nie wyłącza także odpowiedzialności Użytkownika wobec osób trzecich z tytułu dokonanych przez niego naruszeń.
 11. Użytkownik może w każdym czasie, w tym zarówno w terminie 14 dni od zawarcia umowy na odległość, przewidzianym na odstąpienie od umowy dla Konsumentów w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, jak również w terminie późniejszym, zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną (odstąpić od zawartej na odległość umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną) bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. W tym celu Użytkownik powinien poinformować Świat-dzieci o swojej decyzji poprzez jednoznaczne oświadczenie złożone na piśmie, pocztą elektroniczną. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.
 
IV. Wypowiedzi i treści umieszczane przez użytkowników  
 1. W ramach Serwisu Użytkownikom udostępniony jest system wypowiedzi w formie opisowej na FORUM rodzica. Wypowiedzią Użytkownika jest jakikolwiek fragment informacji zamieszczony przez Użytkownika w Serwisie.
 2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi opiniami Użytkowników, Świat-dzieci nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
 3. Wypowiedzi powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:
  1. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
  2. adresów stron internetowych,
  3. treści o charakterze reklamowym,
  4. danych kontaktowych Użytkowników lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail
  5. treści podważających własną wiarygodność jak i innych Użytkowników, które w szczególności mają na celu wystawianie pozytywnych opinii własnemu przedsiębiorstwu i negatywnych przedsiębiorstwom konkurencyjnym. Użytkownik dodatkowo powinien powstrzymywać się od wchodzenia w porozumienia z innymi Użytkownikami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów,
  6. innych treści o charakterze bezprawnym.
 4. Zamieszczenie przez Użytkownika wypowiedzi jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi zamieszczone przez niego w Serwisie.
 5. Świat-dzieci nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie, publikowanie, kopiowanie, modyfikowanie oraz dystrybucję przez Serwis wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w Serwisie .
 7. Użytkownik udziela Serwisowi zgody na utrzymanie, rozpowszechnianie, publikowanie, kopiowanie, modyfikowanie oraz dystrybucję umieszczonych przez siebie grafik, zdjęć, projektów, informacji, Towarów prezentowanych przez Świat-dzieci oraz innych treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego.
 
V. Ochrona danych osobowych 
 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm) jest EXPERT-Centrum Informacji Aleksandra Stankiewicz-Lipka, ul. Sportowa 6, 86-070 Dąbrowa Chełmińska                                                       
 2. Świat-dzieci przykłada szczególną wagę do ochrony danych osobowych Użytkowników. Dane osobowe Użytkowników są chronione w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Świat-dzieci w ramach Serwisu. Inne dane lub w celach innych niż powyższe mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą Użytkownika.
 4. Użytkownicy mogą przeglądać Serwis bez konieczności informowania o swojej tożsamości i ujawniania jakichkolwiek danych osobowych.
 5. Podczas rejestracji konta w Serwisie Użytkownik proszony jest o podanie danych niezbędnych do świadczenia Usług ze względu na sposób funkcjonowania systemu zapewniającego świadczenie usług drogą elektroniczną: adresu e-mail, imienia i nazwiska.
 6. Okazjonalnie w Serwisie organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. powiadomienia o zwycięstwie. Udział w konkursach zamieszczonych w Serwisie organizowanych przez firmy zewnętrzne nie wymagają rejestracji użytkownika na stronie Serwisu. Użytkownik bierze udział w konkursie bezpośrednio kierując się na stronę Organizatora. Warunki uczestnictwa w konkursach będą każdorazowo wskazane w regulaminach poszczególnych konkursów.
 7. Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwa i podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikowi służy prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania. Świat-dzieci zapewnia Użytkownikowi realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa kontroli przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w tej ustawie.
 
VI. Zasady dotyczące przerw technicznych w działaniu serwisu
 1. Świat-dzieci dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Mimo to czasami mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Świat-dzieci stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
 2. Aby rozwijać Serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany.
 
VII. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie 02.05.2018 roku.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich ogłoszenia w Serwisie.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, Świat-dzieci poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Świat-dzieci informuje, że w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie:
  1. nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
  2. nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), o ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
  3. językiem umów zawieranych z Serwisem jest język polski.
 6. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny z siedzibą w Bydgoszczy.
 7. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.