SZKOŁY Przedszkola Kluby malucha Imprezy Czas wolny Dokształcanie Wakacje Sklepy Usługi Pomoc socjalna Lekarze KINO TEATR FILHARMONIA OPERA Sale Zabaw

Prawa autorskie

Podmiotem wyłącznie uprawnionym do domeny internetowej oraz treści zawartej na stronie internetowej www.swiat-dzieci.eu jest Aleksandra Stankiewicz-Lipka prowadząca działalność gospodarczą pn. Expert – Centrum Informacji Aleksandra Stankiewicz-Lipka.

Właściciel strony internetowej dopełnia wszelkich starań aby informacje zawarte na stronie były rzetelne i zgodne z prawdą.

W żadnym przypadku właściciel nie będzie odpowiadał za jakiekolwiek straty wynikające z zastosowania publikowanych na stronie informacji lub korzystania z usług oferowanych przez podmioty reklamujące się na stronie internetowej.

Dostęp do niniejszej strony i korzystanie z niej podlegają niżej podanym warunkom oraz odpowiednim przepisom prawa, w szczególności:

  • ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  • ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  • ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
  • ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny

Bezwzględny zakaz kopiowania materiałów (treści) 

Wszystkie zamieszczone na niniejszej stronie internetowej materiały, informacje, treści są chronione prawami autorskimi na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami.

W związku z powyższym zabrania się: kopiowania, modyfikowania, dystrybuowania, publikowania, utrwalania ani wykorzystywania w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, strony internetowej wraz z jej unikatową bazą danych bez uprzedniego pisemnego zezwolenia właściciela Aleksandry Stankiewicz-Lipka.

Dozwolone jest: ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie przedmiotowych materiałów innym osobom - w zakresie dozwolonego użytku osobistego (nie komercyjnego), pod warunkiem, że materiały nie są modyfikowane i sposób ich wykorzystania nie narusza osobistych praw autorskich.

Ponadto nazwa firmy jak również znak graficzny oraz układ zamieszczonych na stronie danych są zastrzeżone i nie mogą być kopiowane, używane bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela Aleksandry Stankiewicz-Lipka.

To samo dotyczy innych nazw, znaków i wzorów zastrzeżonych na rzecz niniejszego właściciela serwisu.

Informacja o prawie autorskim do materiałów wykorzystywanych na stronie

Wszystkie nazwy, oznaczenia słowne, graficzne, słowno - graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone na stronie internetowej są, o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej.

Wszystkie dane i informacje jak również nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm jakie występują w serwisie mogą być lub też są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi firm lub ich właścicieli i zostały użyte na stronie internetowej jedynie w celach informacyjnych za zgodą tych podmiotów.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.