Prawa autorskie

Podmiotem wyłącznie uprawnionym do domeny internetowej oraz treści zawartej na stronie internetowej www.swiat-dzieci.eu jest Aleksandra Stankiewicz-Lipka prowadząca działalność gospodarczą pn. Expert – Centrum Informacji Aleksandra Stankiewicz-Lipka.

Właściciel strony internetowej dopełnia wszelkich starań aby informacje zawarte na stronie były rzetelne i zgodne z prawdą.

W żadnym przypadku właściciel nie będzie odpowiadał za jakiekolwiek straty wynikające z zastosowania publikowanych na stronie informacji lub korzystania z usług oferowanych przez podmioty reklamujące się na stronie internetowej.

Dostęp do niniejszej strony i korzystanie z niej podlegają niżej podanym warunkom oraz odpowiednim przepisom prawa, w szczególności:

  • ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  • ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  • ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
  • ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny

Bezwzględny zakaz kopiowania materiałów (treści) 

Wszystkie zamieszczone na niniejszej stronie internetowej materiały, informacje, treści są chronione prawami autorskimi na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami.

W związku z powyższym zabrania się: kopiowania, modyfikowania, dystrybuowania, publikowania, utrwalania ani wykorzystywania w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, strony internetowej wraz z jej unikatową bazą danych bez uprzedniego pisemnego zezwolenia właściciela Aleksandry Stankiewicz-Lipka.

Dozwolone jest: ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie przedmiotowych materiałów innym osobom - w zakresie dozwolonego użytku osobistego (nie komercyjnego), pod warunkiem, że materiały nie są modyfikowane i sposób ich wykorzystania nie narusza osobistych praw autorskich.

Ponadto nazwa firmy jak również znak graficzny oraz układ zamieszczonych na stronie danych są zastrzeżone i nie mogą być kopiowane, używane bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela Aleksandry Stankiewicz-Lipka.

To samo dotyczy innych nazw, znaków i wzorów zastrzeżonych na rzecz niniejszego właściciela serwisu.

Informacja o prawie autorskim do materiałów wykorzystywanych na stronie

Wszystkie nazwy, oznaczenia słowne, graficzne, słowno - graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone na stronie internetowej są, o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej.

Wszystkie dane i informacje jak również nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm jakie występują w serwisie mogą być lub też są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi firm lub ich właścicieli i zostały użyte na stronie internetowej jedynie w celach informacyjnych za zgodą tych podmiotów.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.